Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážení klienti společnosti FOL-Obal, spol. s r. o.,

souvislosti se úpravou legislativy ohledně ochrany

osobních údajů si Vám dovolujeme předložit informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

 

Správcem osobních údajů je FOL-Obal spol. s r. o., se sídlem Pražská 548, 47201 Doksy IČ: 63219816, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25337.

Jaké osobní údaje FOL-Obal, spol. s r. o. shromažďuje a zpracovává?

FOL-Obal, spol. s r. o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení a titul kontaktní osoby, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, fax.

K jakým účelům FOL-Obal, spol. s r. o. osobní údaje využívá a zpracovává?

FOL-Obal, s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, tj. jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat. S výjimkou stávajících zákazníků zpracovává FOL-Obal, s.r.o. se souhlasem klienta osobní údaje za účelem přímého marketingu vlastních produktů a zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho FOL-Obal, spol. s r. o. údaje zpracovává?

FOL-Obal, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v případě účelu splnění zákonné povinnosti po dobu trvání smluvního vztahu. V případě, že FOL-Obal, s.r.o shromažďuje osobní údaje pouze na základě souhlasu klienta, zpracovává je po dobu 10 let od data získání souhlasu, pokud takový souhlas není ze strany klienta odvolán. Po uplynutí doby jsou osobní údaje anonymizovány.

Musíme osobní údaje FOL-Obal, spol. s r. o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s FOL-Obal, spol. s r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů FOL-Obal, spol. s r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní název, obchodní název v případě právnické osoby, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, kontaktní telefon, e-mailová adresa, fax.

Z jakých zdrojů FOL-Obal, spol. s r. o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem FOL-Obal, spol. s r. o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a FOL-Obal, spol. s r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu FOL-Obal, spol. s r. o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

FOL-Obal, spol. s r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv FOL-Obal, spol. s r.o.

FOL-Obal, spol. s r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám FOL-Obal, spol. s r.o.

V případě zajištění přepravy, tj. splněním smluvního vztahu, je-li přeprava v jeho rámci sjednána, mohou být údaje předány dodavatelům zajišťujícím pro FOL-Obal, spol. s r.o. služby spočívající v doručení výrobků a zboží.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu gdpr@folobal.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy FOL-Obal, spol. s r. o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete uplatnit na e-mailové adrese gdpr@folobal.cz.

Jak FOL-Obal, spol. s r. o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když FOL-Obal, spol. s r.o. poskytuje některé osobní údaje.

Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách FOL-Obal, spol. s r.o. http://www.folobal.cz v sekci Ochrana osobních údajů

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud nejste spokojeni s našimi postupy v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

FOL-Obal, spol. s r. o.

Informace o souborech cookies a jejich využívání

v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto informujeme, že za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše internetové stránky pro svoji činnost tzv. cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky odešlou do Vašeho prohlížeče, a které se následně ukládají na Vaše zařízení v okamžiku, kdy tyto internetové stránky začnete využívat. Internetové stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu. 

Naše internetové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, které jsou nezbytné pro provoz těchto internetových stránek. K technickému ukládání těchto cookies do zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlas subjektu údajů. Naše internetové stránky nevyužívají žádné marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas subjektu údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: folobal@folobal.cz